Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Bad Design Dongen

Algemene voorwaarden van Bad Design, gevestigd te Dongen, Nederland, onderdeel van JDN Tegels & Sanitair VOF.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle met Bad Design aangegane overeenkomsten en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt over (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.5 Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon die tot Bad Design in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Bad Design zijn vrijblijvend en Bad Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

2.3 Bad Design garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld in de showroom of op de internetsite.

2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bad Design. Bad Design is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bad Design dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5 De overeenkomst komt tot stand nadat de koper de offerte heeft ondertekend en/of via fax, mail of post heeft geretourneerd naar Bad Design. In voorkomende gevallen komt de overeenkomst ook tot stand nadat koper de koop bevestigt per e-mail onder vermelding van offertedatum en totaalbedrag.

2.6 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze door Bad Design schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3.3 Indien op onze prijslijsten, offerte of orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

3.4 Betaling kan geschieden door middel van contante betaling bij aflevering, of door betaling via de bankrekening aan Bad Design. Bij betaling per bank of giro dient de betaling voor het moment van verzending van de goederen plaats te vinden. Hier kan slechts van af worden gezien indien de aanvullende afspraken en/of toezeggingen door Bad Design schriftelijk zijn vastgelegd.

3.5 Bij overschrijding van de eventuele betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bad Design bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Bad Design haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bad Design in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6 Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is Bad Design gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bad Design.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Bad Design opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kan Bad Design de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

4.3 Bad Design is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Bad Design gedragen.

4.4 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

Artikel 5. Algemene retourvoorwaarden sanitaire artikelen

5.1 Artikelen worden uitsluitend na overleg met een verkoopmedewerker van Bad Design retour gehaald of retour genomen.

5.2 Artikelen, die verkeerd zijn geleverd door Bad Design en dus niet in overeenstemming met de factuur zijn of verpakte artikelen, die beschadigd zijn afgeleverd, worden retourgenomen en gecrediteerd mits: -de leverdatum niet ouder is dan 14 dagen-de verpakking in oorspronkelijke staat is. Onverpakte artikelen (bijv. wastafel, closet, bad, etc.), indien bij aflevering beschadigd dienen geweigerd te worden.

5.3 Voor artikelen, die ter beoordeling van garantie geretourneerd worden, geldt dat de afhandeling (repareren of crediteren) afhankelijk wordt gesteld van de garantiebeoordeling door de importeur/importeur. Eventuele kosten worden doorberekend aan de koper.

5.4 Artikelen, die ter reparatie worden aangeboden. Voor deze artikelen geldt, dat de artikelen eigendom blijven van de koper en eventuele kosten van reparatie en/of transport aan hem worden doorberekend.

5.5 Artikelen, die om andere dan hierboven genoemde redenen worden geretourneerd worden retourgenomen en gecrediteerd, indien:

  • door Bad Design geleverd,
  • de leverdatum niet ouder is dan 7 dagen,
  • in oorspronkelijke staat en verpakking zijn,
  • behoren tot het voorraadassortiment van Bad Design

Hiervoor geldt dat crediteringskosten aan de afnemer worden doorberekend:
3% per zending met een minimum van € 15,- (bedragen naar beneden afgerond op € 5,-)
Voor artikelen met een waarde van meer dan € 300,- wordt een vast bedrag van € 25,- per artikel in rekening gebracht. Er wordt een bedrag in rekening gebracht met als omschrijving "crediteringskosten": bestaande uit vracht- en administratiekosten. Retourgoederen dienen (Franco) te worden aangeboden bij Bad Design te Dongen.

Artikel 6. Algemene retourvoorwaarden tegels

6.1 Wand- en vloertegels, tegelstrips en decortegels kunnen, tenzij anders vermeld op de bestelbon, in verband met tintnummers, niet retour genomen of gehaald worden.

6.2 Tegels welke door vermelding tijdens het bestelmoment wel retour genomen worden dienen binnen 15 werkdagen aan Bad Design aangeboden te worden. Hiervoor geldt dat crediteringskosten aan de afnemer worden doorberekend: te weten vijfentwintig (25) % van de op de verkoopbon vermelde kosten.

6.3 In alle andere gevallen houdt Bad Design het recht om bij verzoeken tot retournering zelf te bepalen in hoeverre zij hierin mee wenst te werken. Hierin zullen meerdere factoren als type tegel en reden van retourneren een invloed op kunnen hebben.

6.4 Nabestellingen van tegels kunnen afwijken van kaliber en tint en worden voor de normale dozenprijzen berekend (eventueel vermeerderd met extra vrachtkosten). De te leveren hoeveelheden zullen, indien van toepassing, door ons naar boven afgerond worden op volle dozen.

6.5 Klachten over beschadigingen dienen binnen 2 dagen na aflevering gemeld te worden via een email aan info@bad-design.nl vergezeld van één of meerdere foto's waarop duidelijk de aard van de beschadiging zichtbaar is. Breuk bij tegels is in een aantal gevallen onvermijdelijk. In navolging van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bouw- en afbouwmaterialen is een klein breukpercentage aanvaardbaar, bij bestelling wordt afnemer geacht minimaal 3% breukverlies te aanvaarden met een minimum van 1 verpakking. Bad & Design Dongen neemt dan ook geen breukschademeldingen tot 3% of minder dan 1 verpakking in behandeling. Een tegel wordt als breuk aangemerkt indien minder dan 75% van de tegel bruikbaar is.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bad Design verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden.

8.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, de toepassing en het gebruik van de door Bad Design geleverde producten en diensten.

8.2 Indien het eigendom van een product nog niet tot de koper is overgegaan, zal de koper de desbetreffende producten met grote zorg en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften moeten behandelen en gebruiken.

8.3 De koper zal Bad Design onmiddellijk op de hoogte moeten stellen indien een onderdeel van de producten beschadigd mocht raken of verloren mocht gaan.

8.4 De koper is verplicht de geleverde goederen bij levering te controleren en bij eventuele gebreken direct melding te maken aan Bad Design.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bad Design geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Bad Design kan nimmer aangesproken worden voor vergoeding van eventuele schade, van welke aard dan ook, door materiaalfouten.

10.2 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Bad Design nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Bad Design is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

10.3 Bad Design is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site van Bad Design wegens onderhoud of anderszins.

10.4 Bad Design aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Bad Design iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

Artikel 11. Bestellingen / communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bad Design, dan wel tussen Bad Design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bad Design, is Bad Design niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bad Design

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bad Design ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bad Design gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bad Design kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.3 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 13. Diversen

13.1 Indien u aan Bad Design opgave doet van een adres, is Bad Design gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Bad Design schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door Bad Design gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bad Design deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bad Design in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bad Design vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4 Bad Design is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.